Телефони за спешни повиквания

НАЧАЛО / Обществени поръчки

Посетете новия ни сайт: www.csmp-bl.com

..................................................................................................................................................................................
08.06.2016 г.
Обществена поръчка:№ ID 9053522
"Доставка на резервни части и автомобилни гуми за санитарните автомобили на
ЦСМП - Благоевград през 2016г./2017г."
Обява от 08/06/2016 -
свали файл
Заповед от 08/06/2016 -
свали файл
Документация от 08/06/2016 -
свали файл
Информация № ID 9053522 от 08/06/2016 - свали файл
Съобщение от 14/06/2016 - свали файл
Списък на подадени оферти от 17/06/2016 - свали файл
Протокол на предадени оферти от 20/06/2016 - свали файл
Заповед за назначаване на комисия от 20/06/2016 - свали файл
Декларации по чл. 103 ал.2 от ЗОП от 20/06/2016 - свали файл
Протокол № 1 от 20/06/2016 - свали файл
Заповед за удължаване на срока от 20/06/2016 - свали файл
Информация в АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на
оферти:
ID 9053728 от 20/06/2016 - свали файл
Протокол № 2 от 28/06/2016 - свали файл
Писмо до участници за изпращане на Протокол № 2 от 28/06/2016 - свали файл
Списък на подадени оферти от 30/06/2016 - свали файл
Протокол на предадени оферти от 01/07/2016 - свали файл
Заповед № 178 от 20/07/2016 - свали файл
Протокол № 3 от 20/07/2016 - свали файл
Протокол № 4 от 28/07/2016 - свали файл
Уведомление от 29/07/2016 - свали файл
Договор "Старс Ауто 2008" ООД - свали файл
Договор "Специализиран Автосервиз Мастерверк Благоевград" ООД - свали файл
Договор "Киог" ЕООД - свали файл
Договор "Тайрон Импорт Експорт" ООД - свали файл
..................................................................................................................................................................................
06.06.2016 г.
Обществена поръчка:№ ID 9053485
"Доставка на храна за дежурният персонал на 12-часови дежурства през 2016/2017 г.
на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград"
Обява от 06/06/2016 -
свали файл
Заповед от 06/06/2016 -
свали файл
Документация от 06/06/2016 -
свали файл
Информация № ID 9053485 от 06/06/2016 - свали файл
Списък на подадени оферти от 14/06/2016 - свали файл
Протокол на предадени оферти от 16/06/2016 - свали файл
Заповед за назначаване на комисия от 16/06/2016 - свали файл
Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП от 16/06/2016 - свали файл
Протокол №1 от 16/06/2016 - свали файл
Заповед за удължаване на срока от 16/06/2016 - свали файл
Информация в АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:
№ ID 9053687 от 16/06/2016 - свали файл
Протокол № 2 от 23/06/2016 - свали файл
Писмо до участници за изпращане на Протокол № 2 от 23/06/2016 - свали файл
Протокол № 3 от 28.06.2016 г. - свали файл
Уведомление от 29.06.2016 г. до всички участници - свали файл
Сключени договори от 20/07/2016 - свали файл
..................................................................................................................................................................................
14.09.2015 г.
Обществена поръчка: 00003-2015-0002 / ID 687797
Открита процедура с предмет "Доставка на горива за транспорт за нуждите на
ЦСМП – Благоевград през 2016 г., чрез периодични покупки – безоловен бензин А 95 Н
и дизелово гориво"
Документация -
свали файл
Съобщения -
свали файл
Протокол 1 от 11/11/2015 -
свали файл
Уведомление от 12/11/2015 -
свали файл
Протокол №2 от 12/11/2015 -
свали файл
Протокол №3 от 17/11/2015 -
свали файл
Решение от 19/11/2015 -
свали файл
Съобщение от 19/11/2015 -
свали файл
Информация за прекратяване/сключване на договор -
свали файл
Информация за гаранции -
свали файл
Договор за обществена поръчка на гориво от 07/12/2015 -
свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП -
свали файл
..................................................................................................................................................................................
14.09.2015 г.
Обществена поръчка: 00003-2015-0001 / ID 687805
Открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за
нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2016 г. по обособени позиции както следва:"

Обособена позиция № 1: "Доставка на лекарствени продукти"
Обособена позиция № 2: "Доставка на медицински изделия"
Документация - свали файл
Разяснение по повод постъпило запитване 30/09/2015 - свали файл
Съобщения - свали файл
Разяснение по повод постъпило запитване 28/10/2015 - свали файл
Съобщение от 02/11/2015 - свали файл
Разяснение по повод постъпило запитване 04/11/2015 - свали файл
Протокол №1 от 10/11/2015 -
свали файл
Уведомление от 12/11/2015 - свали файл
Протокол №2 от 12/11/2015 - свали файл
Протокол №3 от 17/11/2015 - свали файл
Съобщение от 18/11/2015 - свали файл
Протокол №4 от 24/11/2015 - свали файл
Съобщение от 24/11/2015 - свали файл
Протокол №5 от 03/12/2015 - свали файл
Решение от 07/12/2015 - свали файл
Съобщение от 07/12/2015 - свали файл
Уведомление - свали файл
Информация за гаранции от 07/01/2016 - свали файл
Информация от 07/01/2016 - свали файл
Информация за изпълнени договори от 07/01/2016 - свали файл
Информация за сключени договори от 07/01/2016 - свали файл
Договор за обществена поръчка - свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП - свали файл
..................................................................................................................................................................................
29.05.2015 г.
Публична покана: № ID 9042282
"Доставка на храна за дежурният персонал на 12-часови дежурства през 2015/2016 г.
на Център за спешна медицинска помощ - Благоевград”

Документация - свали файл
Съобщения - свали файл
Протокол от 15/06/2015 - свали файл
Уведомление от 15/06/2015 - свали файл
Договори за обществена поръчка - свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП, 2015 г - свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП, 2016 г - свали файл
..................................................................................................................................................................................
13.11.2014 г.
Публична покана: № ID 9036000
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна
поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване /апаратура/ за оказване на спешна
медицинска помощ в ЦСМП – Благоевград по 5 /пет/ обособени позиции както следва:
1. ОП №1 Дефибрилатор с ЕКГ мониторинг, пулсоксиметрия, неинвазивно кръвно налягане
и външен пейсинг – 2 броя
2. ОП №2 Транспортен респиратор /вентилатор – 1 брой
3. ОП №3 Преносим ЕКГ апарат – 2 броя
4. ОП №4 Преносим вакуум аспиратор – 1 брой
5. ОП №5 Инфузионна помпа – 4 броя"

Документация - свали файл
Съобщения - свали файл
Протокол от 25/11/2014 - свали файл
Договор №1 за обществена поръчка - свали файл
Договор №2 за обществена поръчка - свали файл
Договор №3 за обществена поръчка - свали файл
..................................................................................................................................................................................
23.10.2014 г.
Публична покана: № ID 9035079
"Доставка на един брой оборудван санитарен автомобил за нуждите на
Център за спешна медицинска помощ – Благоевград”

Документация - свали файл
Съобщения - свали файл
Протокол от 10/11/2014 - свали файл
Договор за обществена поръчка - свали файл
..................................................................................................................................................................................
08.09.2014 г.
Обществена поръчка: 00003-2014-003 / ID 622991
Открита процедура с предмет "Доставка на горива за транспорт за нуждите на
ЦСМП – Благоевград през 2015 г., чрез периодични покупки – безоловен бензин А 95 Н
и дизелово гориво"

Документация - свали файл
Съобщения - свали файл
Протоколи от 05/11/2014 -
свали файл
Уведомление от 05/11/2014 -
свали файл
Протокол от 12/11/2014 -
свали файл
Решение от 17/11/2014 -
свали файл
Уведомление от 17/11/2014 -
свали файл
Информация за гаранциите -
свали файл
Информация за прекратяване/сключване на договор -
свали файл
Договор за обществена поръчка -
свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП -
свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2, т.15 от ЗОП -
свали файл
..................................................................................................................................................................................
04.09.2014 г.

Обществена поръчка: 00003-2014-002 / ID 622490
Открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015 година по обособени
позиции както следва:

Обособена позиция № 1: "Доставка на лекарствени продукти"
Обособена позиция № 2: "Доставка на медицински изделия"
Обособена позиция № 3: "Доставка на дезинфектанти"

Документация -
свали файл
Съобщения -
свали файл
Разяснение по повод постъпило запитване - свали файл
Протоколи от 30/10/2014 - свали файл
Протокол от 07/11/2014 -
свали файл
Протокол от 12/11/2014 - свали файл
Уведомление от 17/11/2014 - свали файл
Уведомление от 04/12/2014 -
свали файл
Протоколи с приложения - свали файл
Решение от 12/12/2014 - свали файл
Уведомление от 12/12/2014 - свали файл
Информация по чл. 22 Б от ЗОП - свали файл
Решение от 07/01/2015 -
свали файл
Съобщение от 07/01/2015 -
свали файл
Уведомление от 07/01/2015 -
свали файл
Информация за гаранции - свали файл
Информация за изпълнени договори - свали файл
Информация за сключен договор -
свали файл
Информация във връзка с чл.22 от ЗОП - свали файл
Информация от 27/01/2015 - свали файл
Договор за обществена поръчка от 29/01/2015 - свали файл
Съобщение от 03/02/2015 - свали файл
Информация по чл. 22 б ал. 2 от ЗОП - свали файл
Съобщение от 12.03.2015 г. - свали файл
..................................................................................................................................................................................

Copyright © 2009 / Дизайн от news